Login   |  
Vandforsyningen Minimize

Kontakt til vandforsyningen

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 10 23

CVR nr. 29470049 - e-mail biv@biv.dk

Vagttelefon udenfor åbningstiden

40 78 20 23


Kontrol af vandmålere Minimize

Birkerød Vandforsyning er som alle andre vandforsyninger underlagt Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol med vandmålere i drift, der anvendes til måling af forbrug af koldt og varmt vand, og de dertil hørende måletekniske direktiver.
Bekendtgørelsen beskriver, at vandforsyningen skal etablere et kontrolsystem til overvågning af samtlige målers nøjagtighed.

Måleteknisk vejledning nr. 02.36-01 om Kontrolsystem for målere i drift beskriver kravene til gennemførelse af kontrollen. Vandforsyningen skal gennemføre en stikprøvekontrol af vandmålerne, når vandmålerne er max. 6 år gamle. Alle vandmålere inddeles derfor i partier af ca. 100-300 målere i hvert parti, og der udtages tilfældigt en stikprøve, der udgør ca. 10% af partiet. Alle målere i stikprøven nedtages og erstattes af en ny måler. De nedtagne målere sendes til afprøvning på et akkrediteret målerlaboratorium. Afhængig af resultatet af prøven, så bliver partiet bedømt til således:

- at partiet må være opsat endnu 6 år til næste stikprøve
- at partiet må være opsat endnu 3 år til næste stikprøve
- at partiet kasseres og skal nedtages inden 1 år

Resultatet fra stikprøven bruges således til at afgøre, hvornår de enkelte partier skal skiftes. Birkerød Vandforsyning laver stikprøver af 4-8 partier årligt. Resultatet fra stikprøven bliver ikke brugt til regulering af den enkelte forbrugers regning.

Tvist
Opstår der uenighed mellem vandforsyningen og forbrugeren om, hvorvidt vandmåleren viser rigtigt, så beskriver vandforsyningens Regulativ, hvorledes uenigheden skal afgøres. Forbrugeren kan ved henvendelse til vandforsyningen kræve at få måleren afprøvet. Vandmålere regnes for at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og omkostningerne til udskiftning og afprøvning af måleren afholdes i så fald af den der har ønsket afprøvningen.
Hvis fejlen er større end 5% afholdes omkostningerne af vandforsyningen, og der foretages skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

Kontroller din egen vandmåler
For at sikre opdagelse af utætheder i installationer eller et andet uhensigtsmæssigt forbrug af vand bør vandmåleren kontrolleres og aflæses regelmæssigt. Når der er lukket for vandet til alle installationer kontrolleres måleren. Alle tandhjul og visere på måleren skal stå helt stille. Bevæger tandhjulet eller visere sig betyder det, at der stadig løber vand gennem måleren.
Det gennemsnitlige normale forbrug for 1 person er ca. 40 m3 
årligt.


Copyright Rambøll Danmark A/S